Privacy policy

Privacy Statement M & F De Scheemaeker

1. Algemeen

M & F De Scheemaeker BV hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. M & F De Scheemaeker BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR in het Engels).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of omdat de wet dit verplicht;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als M & F De Scheemaeker BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

M & F De Scheemaeker BV
Zetel: Lieven Bauwensstraat 11
8200 Sint-Andries Brugge
e-mailadres: info@descheemaeker.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door M & F De Scheemaeker BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om fietsen en onderdelen te kunnen leveren aan klanten (commercieel belang).
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Het boekhoudkundig verwerken van bestellingen (wettelijke verplichting).
 • Het verlenen van toegang op de website (en voorkomen van registratie van niet-professionele klanten of spambots op de website).

 

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/faxnummer, e-mail, loginnaam indien geregistreerd op onze website.
 • Boekhoudkundige informatie nodig voor het verwerken van bestellingen: BTW-nummer, bankrekeningnummer, ...

 

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden enkel verwerkt door onze personeelsleden.

 

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of leasen aan derden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloud providers);
 • het verspreiden van catalogi, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het leveren van fietsen en andere artikelen Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

7. Bewaartermijn

M & F De Scheemaeker BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. M & F De Scheemaeker BV verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 20 jaar.

 

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens M & F De Scheemaeker BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het eerder vermeld adres kun uw hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt uw bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen uw vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij uw hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11.Wijziging privacyverklaring

M & F De Scheemaeker BV kan de privacyverklaring steeds wijzigen wanneer dit nodig geacht wordt.